Vườn cây sử dụng phân thải từ trại heo và gà sau khi được xử lý bằng men vi sinh tạo thành sản phẩm phân hữu cơ sạch dùng trong trồng trọt.

Sản phẩm của vườn cây được đưa vào tiêu thụ tại hệ thống thực phẩm sạch 3Sạch Food.